Návštevný poriadok

VNÚTORNÝ PORIADOK OC CENTRO NITRA

Vážení návštevníci, aby ste sa u nás cítili dobre, stanovili sme určité pravidlá správania. Nižšie uvedené body platia pre celú budovu OC.

 1. Je zakázané užívanie alkoholických nápojov v priestoroch OC, okrem priestorov foodcourtu a kaviarní. Fajčenie je povolené len v kaviarňach, ktoré sú na to uspôsobené a majú zvolenie v súlade s legislatívou SR.
 2. Je zakázané fotografovanie a filmovanie bez súhlasu manažmentu centra
 3. Nie je povolené obťažovanie nájomníkov, zákazníkov, žobranie a zbytočný pobyt v priestoroch OC.
 4. Nie je povolené ponúkanie tovaru, verejné vystúpenia, rozdávanie letákov, vyberanie financií na dobročinné účely, prevádzkovanie hudby a akcií bez písomného súhlasu manažmentu OC.
 5. Je zakázané vnášať do priestorov OC, odstavovať v interiéri OC a jazdiť v pasáži nákupného centra na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a bicykloch, vrátane elektrobicyklov.
 6. Vstup so psom alebo iným zvieraťom do OC je povolený len v prípade, ak má majiteľ zviera na vôdzke a zviera má náhubok.
 7. Je zakázané vstupovať so zvieratami všetkého druhu do reštauračných a stravovacích prevádzok, foodcourtu, potravín a detského kútika.
 8. Návštevníci OC sa môžu pohybovať výlučne vo verejných priestoroch OC a nemôžu vstupovať do zázemia a iných neverejných priestorov.
 9. Sedenie je povolené výlučne na lavičkách vyhradených na tento účel.
 10. Svojvoľné znečisťovanie alebo poškodzovanie zariadenia OC a spoločných priestorov, ako sú toalety, chodba a sanitárne miestnosti, bude stíhané podľa priestupkového zákona a bude požadovaná náhrada škody.
 11. Po výzve k opusteniu OC pracovníkom SBS môže byť ďalší pobyt v priestoroch OC riešený privolanou hliadkou PZ SR.
 12. Správaním našich návštevníkov nesmú byť rušené, obťažované alebo ohrozené tretie osoby. Porušenie tohto ustanovenia môže byť stíhané ako porušenie domového poriadku.
 13. V prípade evakuácie objektu je každý povinný dodržiavať evakuačný poriadok a riadiť sa pokynmi poverených pracovníkov a inštrukciami vysielanými miestnym rozhlasom.

Majiteľ OC nezodpovedá za škody spôsobené na zdraví maloletých detí, podľa Zákona o rodine, § 28 a násl. o rodičovskej zodpovednosti, za škody spôsobené na majetku a zdraví zákazníkov a návštevníkov, pokiaľ boli spôsobené ich vlastným konaním alebo konaním tretích osôb prípadne nedodržiavaním návštevného poriadku. Akákoľvek náhrada prípadných škôd spôsobených zákazníkmi a návštevníkmi bude vymáhaná podľa platných právnych predpisov SR.

Manažment OC Centro Nitra
Prevádzkovateľ: ZEON, spol s.r.o., Tomášikova 50/E, 811 04 Bratislava, IČO: 35 865 105